تجزیه کړئ  او یا    ژبه:

نومونه د surname سره د

غوره نومونه، د نوم نوم د سره لومړنۍ نومونه.

د نوم نوم د سره ډیر عام نومونه

خپل نوم او نومونه تجزیه کړئ. دغه وړیا دی!

او یا
ستاسو نوم:
ستاسو نوم:
تحلیل ترلاسه کړئ

د نوم نوم د په اړه نور معلومات

د ارزښت

د څه معنی لري؟ د نوم نوم معرفي کړئ د.

 

د اصل

چیرې چې نوم یې واخیست د له کوم ځای څخه راځي؟ د نوم نومول د.

 

د تعریف

دا وروستنی نوم په نورو ژبو کې، د حرف نوم او تلفات د وروستي نوم ډولونه د.

 

د نومونو سره د مطابقت لري

د نومونو سره د مطابقت ازموینه.

 

د د نورو نومونو سره مطابقت

د د نورو نومونو سره مطابقت ازموینه.

 

نومونه چې د د سره لاړ شي

نومونه چې د د سره لاړ شي