تجزیه کړئ  او یا    ژبه:

نوم د نوم نوم سره

د دې نوم نوم سره د ډیرو عام نومونو لیست.

او یا
ستاسو نوم
د نوم نوم سره نومونه ترلاسه کړئ